19. marras, 2018

KUNNAN ELINVOIMA – SITÄ JOHDETAAN TEOILLA JA VIESTINNÄLLÄ

Kunnan elinvoiman kokonaisvaltaista määritelmää lienee turha lähteä tekemään.  Se koostuu muun muassa kilpailukyvystä, kasvusta, menestymisestä, vetovoimasta, dynaamisuudesta, energisyydestä, innovatiivisuudesta, muutoskyvystä. Kunnan elinvoimaisuuden muodostavat, vetovoimainen ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, työvoiman saatavuus ja riittävä osaaminen, julkisten ja kaupallisten palveluiden yhdistelmä, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys, sekä edellä mainittujen hyvin ja onnistuneesti hoidettujen tekijöiden ja ominaisuuksien loihtimasta vahvasta kuntataloudesta. Elinvoima muodostuu siis kaikesta.

Elinkeinopolitiikka on kunnan- tai kaupunginjohtajan vetovastuulla. Vain näin varmistetaan, että elinvoima otetaan huomioon kaikessa mitä tehdään.  Elinvoima tulee nähdä kuntajohtamisen perustehtävänä.  Siitä viestiminen on nimenomaan kunnan tehtävä, toisin sanoen sitä johdetaan viestinnällä.  Sisäisen viestinnän lisäksi kunnan on hallittava mediaviestintä.  Elinvoima ja julkinen keskustelu kietoutuvat yhteen. Elinvoiman edistäminen ja elinvoimajohtaminen tarvitsevat tehokkuutensa tueksi suuren yleisön tietoisuutta ja koko kuntayhteisön sitoutumisen yhteisiin kehityshankkeisiin. Julkinen keskustelu muovaa mielikuvia kunnasta ja sen vireydentilasta.  Puhuttelevat kotisivut, sosiaalinen media ja muu julkinen media ovat asioita, joihin on syytä panostaa ja ne hallittava.    

Kunnan kannattaa sitouttaa yrittäjät ja yritykset kuntaan, pitää huolta yrittämisen edellytyksistä ja varmistaa päätöksenteon yrityslähtöisyys. On tärkeää, että yrityksille on tarjolla yrityspalveluita elinkaaren kaikissa eri vaiheissa: yrittäjyyskasvatusta, alkavan yrittäjän neuvontaa, kasvu- ja kansainvälistymispalveluita sekä tukea omistajanvaihdoksissa.  Kaksi keskeistä tekijää kunnan elinvoimaisuuteen ovat vahva ja monipuolinen yrittäjyys sekä kunnan asukkaiden ja yritysten käytössä olevat koulutus- ja osaamispalvelut.

Sekä kuntalaissa että EU:n alueellista kehittämistä koskevassa lainsäädännössä viitataan elinvoimaan. Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää muun muassa alueensa elinvoimaa. Uuden kuntalain mukaan kunta edistää alueensa elinvoimaa markkinatoimijana markkinaympäristössä. 

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet tulee elinvoiman rakentamisessa hyödyntää. Tämä voisi tapahtua palvelualoitteen avulla.  Sen idea on, että kunnan jäsen, eli asukas, yrittäjä tai järjestö, voi esittää kunnalle vaihtoehtoisen, laadultaan paremman tai kustannuksiltaan edullisemman tavan tuottaa palvelu.  Palvelualoite edistää palvelurakenteiden uudistamista, tuo esiin innovaatioita, kannustaa seuraamaan julkisen palvelutuotannon tehokkuutta ja parantaa kustannustietoisuutta organisaation sisällä. 

Jos kunnan tuottaman palvelun ja palvelualoitteen vertailu osoittaa tarjotun tuotanto-mallin paremmaksi, kunta voi kilpailuttaa palvelut tai mahdollistaa niiden hankkimisen esim. palvelusetelillä. Palvelualoitteen käyttöönotto vaatii valtuuston hyväksynnän.

Martti Kankaanranta                                                                                                      Tornion Yrittäjät                                                                                                     puheenjohtaja