23. huhti, 2018

YKSITYISEN JA JULKISEN YHTEISELO MUUTOKSESSA

Kuva: Pixabay                                                                                                                                 Liiketaloustiede on ihmisten käyttäytymistä ja taloutta tutkiva tiede, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka yritysorganisaatio saadaan toimimaan ja pysymään tuottavana tavoitteiden saavuttamiseksi.  Liiketaloustieteellä on annettavaa myös julkiselle sektorille, ainakin siltä osin, kun se tutkii ihmisten käyttäytymistä.  Talouden tutkimuksessa asia on jonkin verran toisin, koska julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla on eri tehtävä.  Kilpailu tuo yrityksille tehokkuusvaatimuksen.  Näin ei toimita julkisella puolella, koska sen järjestelmä on byrokraattinen ja legitimiteettivaatimus kova.  Silti tehtäviä, joita yritykset voivat suorittaa ja organisoida menestyksekkäästi on järkevää siirtää yrityksille ja näin lisätä tehtävien tehokkuutta.

Merkittävien muutosten alla (sote- ja maakuntauudistus) julkisen sektorin johtajilta vaaditaan ihmisiä, innovaatioita ja hyviä tuloksia huomioivaa johtamista. Tässä kohtaa hyvään johtajuuteen kuuluu miettiä myös julkisen ja yksityisen sektorin työnjakoa.  Vaikka myös julkiselta sektorilta vaaditaan uudistuksessa vain korostuvaa kustannustehokkuutta, julkisen ja yksityisen työnjaossa tulee vastaan erilainen näkökulma, joka johtuu esimerkiksi siitä, että tehtävien taloudellinen mittaaminen on helpompaa kuin laadullinen mittaaminen.

Markkinatalouden syvä olemus on antaa vaihtoehtoja, jonka seurauksena syntyy kilpailua.  Miten tämä on sovitettavissa julkisen ja yksityisen yhteiseloon esimerkiksi julkisissa terveyspalveluissa?  Luulen, että on välttämätöntä, että on yhteen sovitettavissa.  Ensiksikin tulevaisuus on sitä, ettei julkinen sektori pärjää ilman yrityksiä, ja toiseksi hyvät käytännöt leviävät yhteiselon kautta.  Julkinen oppii yksityisen taloudellisista ja laadullisista mittareista ja yksityinen julkisen laadullisista ja taloudellisista mittareista. Tämä kaikki vaatii ennakkoluulottomuutta ja aitoa uteliaisuutta oppia toistensa erilaisista käytännöistä ja luoda uusia tapoja tehtävien mittaamiseen.  Tehtävien tehokas organisointi ja kehittyvä informaation käsittely organisaatiossa määräävät viime kädessä tehokkuuden.

Julkisella sektorilla tulee havaita ne yritysvaikutukset, jotka vaikuttavat alueen pk-yritysten asemaan muutoksessa.  Suurtuotanto saattaa olla pienten yritysten tuotantoon verrattuna jopa haitallista, jos se syrjäyttää muut toimijat markkinoilta ja yksipuolistaa tarjontaa ja monopoliasema lopulta nostaa hintoja, tai jos suurtuotanto perustuu julkisin varoin tehtyihin investointeihin, tai suurtuotannon piirre on sellainen, että se vie työpaikkoja haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin.  Lapissa palvelujen läheisyydellä on pitkien etäisyyksien johdosta saavutettavuuden ja laadun kannalta suuri merkitys.

Johtamisessa vaaditaan ennen kaikkia ihmisiä huomioivaa johtamista. Muutoksessa on hyvä korostaa strategisen hyvinvoinnin johtamisen mallia. https://bit.ly/2nDTV0q

 

Martti Kankaanranta

yrittäjä