16. marras, 2017

MUUTTUVIEN ARVOJEN VAIKUTUS KULUTUKSEEN JA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Kuva: Photokrafix/Lapin materiaalipankki

Globalisaation vahvistuessa on jo usean vuoden ajan kuluttajien asenneilmapiirissä vahvistuneet arvostukset kotimaisuutta, paikallisuutta, ympäristövaikutuksia ja ekologisuutta kohtaan. Ihminen tarvitsee syyn, eli motiivin, joka saa meidät liikkeelle ja suuntaamaan käyttäytymisen tiettyyn toimintaan. Hankimme hyödykkeitä ja ostomotiivi selittää miksi näin teemme. Kuluttajan tehdessä ostopäätöksiä, motiivit vaikuttavat valintoihin ja ostomotiiviin taas vaikuttavat tulot, tarpeet ja persoonallisuus. Tiedetään, että merkittävä osa hankinnoista tehdään tunteella, arvokriteereillä – syntyneiden mielikuvien mukaan.

Miten edellä mainitut asiat ja ajatukset toimivat sitten julkisten hankintojen kohdalla?  Niitä sääntelevät kunnan/julkisen hankkijan tehtävä, lait ja hankintalaki.  Paikallista tai kotimaista ei saa sokeasti suosia. Hyvien julkisten hankintojen perusperiaatteita ovat avoimuus, syrjimättömyys, suhteellisuus ja tasapuolisuus. Kuitenkin uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden toteuttaa hankintoja myös arvopohjaisesti. Edellä mainitut arvot paikallisuus, kotimaisuus, ympäristövaikutukset ja ekologisuus ovat hyviä motiiveja ohjaamaan myös julkisia hankintoja, paikallistaloutta vahvistavasti, paikallista arvomaailmaa kunnioittaen.

Nyt, kun julkiset hankinnat ovat uuden hankintalain ja sote-/maakuntauudistuksen johdosta murroksessa, tulisi kuntien ja maakunnan edelleen kehittää hankintojen laatua. Kuntien ja maakunnan palveluiden järjestämis- ja tuotantotapoja koskevat päätökset ovat todella merkittäviä yhteiskunnallisesti ja aluetaloudellisesti. Markkinoiden kehittyminen etenkin palvelualalla nostaa asiakaspalveluiden ostamisen kunnissa oman toiminnan vaihtoehdoksi. Kilpailuttaminen ja ostopalvelut lisäävät markkinoiden toimivuutta ja osaamista siirtyy eri sektoreiden välillä.

Esimerkiksi poliittinen päätös lähiruuan lisäämisestä julkisissa hankinnoissa on ympäristövaikutusten, ekologisuuden ja jopa terveyden näkökulmista hyvinkin perusteltua. Tämä tulisi Lapissa huomioida mahdollisuutena kehittää tältäkin osin julkisia hankintoja.  Julkisen ruokahuollon kehittäminen suomalaisen puhtaan ruuan käyttämiseen ja hankintojen läheisyysperiaatteen toteuttaminen olisi hyvä aihe innovatiivisten hankintojen osuuden nostamiseen.  Sodankylän lähiruokahanke on tässä edelläkävijä.  On hyvä myös tiedostaa, että julkisen hankkijan ja yritysten kumppanuus innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseksi saa innovaatiotoiminnan rahoittajan ja verkottajan, Tekesin rahoitusta.  Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi innovatiivisten julkisten hankintojen nostamisen viiteen prosenttiin vuoteen 2019 mennessä.

Globalisaatio on monelta kantilta katsottuna erinomaisen hyvä asia.  Se on hyödyttänyt Suomea ja myös Lappia.  Mutta asenneilmasto ja arvot näyttävät vahvistuvan niin yritysten välisessä kaupankäynnissä kuin julkisissa hankinnoissa siihen suuntaan, että niitä ohjaavat yhä enemmän edellä esiin tuodut arvot.  Kuluttajat pitävät tästä huolen. Vahvistamalla paikallisia verkostoja, yhteistyö- ja alihankintasuhteita, voidaan vaikuttaa kaikkien menestymiseen sekä asiakkaiden palvelutasoon. Tässä kehityksessä ei saa unohtaa kansainvälisyyttä, meille paljon hyvää tuonutta globalisaatiota, kansainvälistä kauppaa, joka ei ole ristiriidassa edellä em. arvojen kanssa.

On Suomen teollisuus- ja palvelutuotannon etu, että edellä mainitut arvot ja läheisyysperiaate eivät tarkoita sitä, että toimitaan vain paikallisesti ja hinnalla millä hyvänsä. Paikallisen tuotannon laatu- ja hintasuhde on oltava kilpailukykyinen, eli tehokkuusvaatimus tässäkin on tärkeää, mutta myös ympäristövaikutukset ja ekologisuus.  Lappilaisen tuotannon tulee olla kilpailukykyinen myös alueen ulkopuolella. Tämä tapahtuu vain siten, että Lapissa annetaan aito mahdollisuus myös muualta tulevalle kilpailulle.

Martti Kankaanranta                                          Taina Torvela                                                  Yrityspalvelu Kankaanranta, Tornio                   Ajatus Oy, Rovaniemi