18. elo, 2017

KOULUJEN LÄHIALUEYHTEISTYÖLLÄ MYÖNTEISIIN VAIKUTUKSIIN

Kuva: Lapin materiaalipankki, Terhi Tuovinen

Lapin kansan pääkirjoituksessa ”Kasvu vaatii panostuksia” 8. elokuuta todettiin, että Lapin lupaavista näkymistä on syytä iloita, mutta tarvitaan myös johtopäätöksiä millä kasvun jatkuminen varmistetaan.  Kirjoituksessa todettiin Lapin kehityksen kannalta kaksi hyvin oleellista asiaa, saavutettavuus ja osaava työvoima. Näillä leveysasteilla näistä kahdesta asiasta huolehtiminen ja niiden pitäminen esillä alueen edunvalvonnassa ja markkinoinnissa on välttämätöntä.  Näissä asioissa myös lähialueyhteistyö ja kansainvälisyys on tärkeä huomioida.  

Se miten lähialueyhteistyötä ja kansainvälistymistä osataan hyödyntää on pitkälti kiinni meistä pohjoisen asukkaista, julkisista organisaatioista ja yrityksistä.  Tässä yhteydessä perehdyn osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen koulujen lähialueyhteistyön lisäämisen kautta.  Tällaisella yhteistyöllä saattaa hyvinkin olla positiivisia vaikutuksia osaavan työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa.  Lähialueyhteistyön lisäämiseen ovat nyt lappilaiset koulut panostamassa.

Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia haluavat hyödyntää entistä täysipainoisemmin omaa toimintaympäristöään rajalla.  Raja-alueella ympäristö tulee nähdä 360 asteen laajuisena, eli rajan molempia puolia tulee entistä täysipainoisemmin hyödyntää. Kauppaa alueella on käyty kautta aikojen, mutta yritysten välinen yhteistyö ja valmius ymmärtää lähialueet yhteisenä työmarkkinana ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka tässäkin asiassa on viime aikoina edetty. Koulujen rajat ylittävien kontaktien lisääminen on omiaan aktivoimaan myös alueen yhdyskuntia ja yrityksiä tällaiseen ajatteluun. Lähialueyhteistyöhön länsirajalla koulutusyhteistyö ja harjoittelupaikkavaihdossa panostetaan nyt erityisesti. Tämä on huomioitava myös kielten koulutuksessa. Edellä mainitut koulut haluavat edistää myös lähialueiden, ruotsalaisten ja norjalaisten, opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saatavuutta Lapissa. 

Ainakin seuraavia myönteisiä vaikutuksia alueelle on odotettavissa, kun työpaikkaharjoitteluvaihto laajemmin toteutuu: Kaikenlainen yhteistyö lisääntyy, syntyy yhteiset työmarkkinat, yritykset ja julkinen sektori saavat osaavaa työvoimaa, alueen kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet tulevat lisääntymään, lisääntyvän aktiivisuuden kautta verotulot kasvavat, ja ennen kaikkea nuorison kiinnostus pohjoisiin alueisiin lisääntyy. Viimeksi mainittu on pohjoisille alueille todella tärkeä, koska menetämme nuoria etelämpänä oleviin isompiin kaupunkeihin ja metropoleihin.  Aktivoimalla rajat ylittävää koulutusyhteistyötä ja harjoitteluvaihtoa luomme edellytyksiä ja uskoa tulevaisuuteen.

Tällaiset positiiviset vaikutukset ja historiallisesti rajan vaikutuksesta näkymättömän sosiaalisen muurin hälventäminen on hyvinkin saavutettavissa, kunhan edellä mainitunlaiseen koulutusyhteistyöhön panostetaan, siihen uskotaan, se tehdään hyvin ja vuorovaikutteisesti, eli mielenkiinto tulee löytyä luonnollisesti myös rajan takaa.  Myös opiskelijoiden mielenkiinto tulee herättää.  Asia on niin tärkeä, että tällaiseen ajatteluun ja toimintaan tulee saada mukaan myös alueen julkiset organisaatiot ja yritykset. 

Martti Kankaanranta