8. touko, 2017

FYRA KRAV FÖR ETT LYCKAT NATURLIGT SAMARBETE

(Bild Lapplands förbund, materialbank, Agnico Eagle Finland Oy)  Lapplands yrkeshögskola och Yrkesinstitutet Lappia vill nyttja och vidareutveckla sitt kunnande genom att inleda ett samarbete över gränsen. Gränsområdet bör ses i ett 360 graders perspektiv och det är viktigt att ta vara på gränsens båda sidor. Handel över gränsen har förekommit i alla tider medan gränsöverskridande företagssamarbete och insikten om att det gemensamma arbetsmarknadsområdet består av hela närområdet har inte funnits i samma utsträckning. Genom att främja gränsöverskridande kontakter mellan skolor stimulerar vi även samhällsaktörer och företag att tänka i samma riktning. Närområdessamarbete i form av utbildnings- och praktikutbyte är ett särskilt satsningsområde vid gränsen i Finland. Skolorna vill också förbättra utbudet och tillgången av praktikplatser för närområdets svenska och norska studenter i finska Lappland. 

De förväntade positiva resultaten som arbetsplatspraktikens förverkligande i ett vidare perspektiv innebär är: att all slags samarbete ökar, att gemensamma arbetsmarknader uppstår, att företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, att ungdomarnas intresse för de nordliga områdena ökar samt att området ökar sin konkurrenskraft och sina utvecklingsmöjligheter. Genom utökad aktivitet växer även skatteintäkterna i området.  

Denna positiva utveckling och en successiv avmattning av den osynliga sociala barriären som uppstått efter gränsdragningen är resultat som kan uppnås genom satsningar på ovannämnt utbildningssamarbete, när det genomförs ordentligt och med full tilltro. Frågan är så viktig att även områdets offentliga organisationer och privata företag måste involveras i dessa tankegångar och denna verksamhet. 

Gränsöverskridande närkontakter i regionen är viktiga för områdets utveckling. Enligt Matti Enbuske, docent vid Uleåborgs universitet, finns det åtminstone följande villkor som måste infrias om naturlig gränsöverskridande samverkan ska lyckas samt att arbetet ska utgå från oss enskilda individer. ”Vi måste förstå vår position, det vill säga vår verksamhetsmiljö tillsammans med våra nära grannar, för det andra måste vi förstå våra grannar och varandras kulturer och samhällen, och för det tredje måste vi inse attitydernas betydelse i kontakten med varandra och för det fjärde måste vi förstå skadligheten av en långtgående egoism.”  Dessa fyra förutsättningar för naturlig samverkan samt de ovannämnda positiva följderna av ett gränsöverskridande utbildnings- och praktiksamarbete ligger i en orsak-verkan- förhållande med varandra.

Inom den offentliga och privata sektorn i Norrbotten finns ett uppskattat arbetskraftsbehov på cirka 40 000 medarbetare när det gäller att ersätta pensionsavgångar fram till 2025.  Situationen i finska Lappland är liknande. Tillsammans med arbetskraftbristen och efterfrågan av kompetent personal i norra Norge innebär detta att vi måste vakna upp och påbörja ett intensivt samarbete. Samarbete inom utbildnings- och praktikutbyte är viktigt även utifrån denna aspekt. Genom att utöka all slags gränsöverskridande samarbete kan vi få våra ungdomar att bli intresserade av en framtid i det nordliga området och få dem att stanna kvar i området. Skolornas uppgift förutom själva undervisningen är att påverka den regionala utvecklingen i en positiv riktning. Att utöka det gränsöverskridande samarbetet som Lapplands yrkeshögskola och kommunförbundet Lappia arbetar med är ett praktiskt exempel på detta.   

Vi behöver dock inte börja från noll. Samarbete inom utbildningen är inget nytt. Ett bra exempel är Utbildning Nord, ett utbildningssamarbete mellan tre länder som pågått under en lång tid men som kanske inte är så känd utanför vårt område. Utbildning Nord i Övertorneå i svenska Tornedalen utbildar svenska, norska och finska studenter inom olika yrkeskategorier. Detta utbildningssamarbete mellan tre nordiska länder som pågått redan i 50 år är till och med världsunikt. Även Lappia har en lång erfarenhet av samarbete med Tornelasskolan i Haparanda som har valt att förlägga sitt husbyggnadsprogram i Torneå. Ett ypperligt exempel på samarbete är också Haparandas och Torneås gemensamma Språkskola.

Martti Kankaanranta