2. touko, 2017

OPI LUONTEVAN YHTEISTOIMINNAN 4 VAATIMUSTA!

(Kuva: Lapin liitto, materiaalipankki, Agnico Eagle Finland Oy) Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia haluavat hyödyntää entistä täysipainoisemmin omaa toimintaympäristöään rajalla.  Raja-alueella ympäristö tulee nähdä 360 asteen laajuisena. Rajan molempia puolia tulee hyödyntää. Kauppaa alueella on käyty kautta aikojen, mutta yritysten välinen yhteistyö ja valmius ymmärtää lähialueet yhteisenä työmarkkinana ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koulujen rajat ylittävien kontaktien lisääminen aktivoi myös alueen yhdyskuntia ja yrityksiä tällaiseen ajatteluun. Lähialueyhteistyöhön länsirajalla koulutus- ja harjoittelupaikkavaihdossa panostetaan nyt erityisesti.  Koulut haluavat edistää myös lähialueiden, ruotsalaisten ja norjalaisten, opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saatavuutta Lapissa. 

Ainakin seuraavia myönteisiä vaikutuksia on odotettavissa, kun työpaikkaharjoitteluvaihto laajemmin toteutuu: Kaikenlainen yhteistyö lisääntyy, syntyy yhteiset työmarkkinat, yritykset ja julkinen sektori saavat osaavaa työvoimaa, nuorison kiinnostus pohjoisiin alueisiin lisääntyy, alueen kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet tulevat lisääntymään ja lisääntyvän aktiivisuuden kautta verotulot kasvavat.

Tällaiset positiiviset vaikutukset ja historiallisesti rajan vaikutuksesta näkymättömän sosiaalisen muurin hälventäminen on hyvinkin saavutettavissa, kunhan edellä mainitunlaiseen koulutusyhteistyöhön panostetaan, siihen uskotaan ja se tehdään hyvin. Asia on niin tärkeä, että tällaiseen ajatteluun ja toimintaan tulee saada mukaan myös alueen julkiset organisaatiot ja yksityiset yritykset. 

Aluetason rajat ylittävät lähikontaktit ovat merkittäviä alueen kehitykselle.  Oulun yliopiston dosentti Matti Enbusken mukaan rajat ylittävän luontevan yhteistoiminnan onnistumiselle ovat ainakin seuraavat vaatimukset, joiden on lähdettävä meistä yksilöistä saakka.  ”Meidän on ymmärrettävä asemamme eli toimintaympäristö lähinaapureiden kanssa, toiseksi meidän on ymmärrettävä lähinaapureitamme ja toistemme kulttuureja ja yhteiskuntia, kolmanneksi meidän on ymmärrettävä myös asenteiden merkitys toisten kohtaamisessa ja neljänneksi meidän on ymmärrettävä pitkälle menevän itsekkyyden vahingollisuus.”  Nämä luontevan yhteistoiminnan neljä vaatimusta sekä edellä mainitut rajat ylittävän koulutus- ja työharjoitteluyhteistyön positiiviset vaikutukset ovat syy ja seuraussuhteessa toisiinsa. 

Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan yksityisellä ja julkisella sektorilla Norrbottenissa  olevan noin 40 000 työntekijän tarve korvata vuosittaiset eläkkeellelähdöt.  Tilanteen kehittyminen Lapissa on tässä samansuuntainen. Kun vielä huomioidaan Pohjois-Norjan työvoimapula ja tarve saada osaavia työntekijöitä, on pohjoisilla alueilla herättävä tiiviiseen yhteistyöhön. Myös siksi rajat ylittävä yhteistyö koulutus- ja työharjoittelupaikkavaihdolle on tärkeää. Rajat ylittävän yhteistyön kaikenlaisella lisäämisellä meidän tulee saada nuoriso kiinnostumaan pohjoisen hyvästä tulevaisuudesta ja jäämään alueelle.  Koulujen tehtävä opetuksen lisäksi on positiivisten vaikutusten tuominen aluekehitykseen.  Tämä Lapin ammattikorkeakoulun ja Koulutuskunta-yhtymä Lappian rajat ylittävän yhteistoiminnan lisääminen toteuttaa juuri tätä.

Tyhjästä ei kuitenkaan lähdetä, vaan yhteistyötä on koulutuksen saralla viritetty aiemminkin. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esille jo pitkään jatkunut, mutta muualla aika tuntematon kolmen maan koulutusyhteistyö raja-alueella, Ruotsin Tornionlaaksossa, Övertorneålla. Utbildning Nord kouluttaa suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia eri ammatteihin. Tällainen kolmen pohjoismaan lähes 50 vuotta kestänyt koulutusyhteistyö on jopa maailmalla uniikkia lajissaan.  Samoin Lappialla on pitkä perinne Ruotsin Haaparannanan Tornedalsskolanin kanssa yhteistyöstä ruotsalaisten talonrakentajien koulutuksesta Torniossa. Oiva esimerkki koulutusyhteistyöstä on myös Haaparanta-Tornion kielikoulu. 

Martti Kankaanranta